Medezeggenschapsraad

kronkel

Via de MedezeggenschapsRaad (MR) kunnen ouders en personeelsleden meedenken en meepraten over wat er op school gebeurt. Het beleid van de school wordt bepaald door het bestuur en de schoolleiding. De MR heeft een adviserende en controlerende taak namens ouders en medewerkers. Zo kan de MR invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Oudergeleiding medezeggenschapsraad

Inge Romkes

Inge Romkes

Bram Buyserd

Bram Buyserd

Ilke van Beveren

Ilke van Beveren

Jeroen Delsink

Jeroen Delsink

Personeelsgeleiding medezeggenschapsraad

Elly Kaasjager

Elly Kaasjager

Marijke de Wilde - Koning

Marijke de Wilde

big_Pasfoto-silhouette-vrouw

Daisy Pels

Duygu Kerimoglu

Duygu Kerimoglu

Wat doet de MR?
De MR kijkt naar de manier waarop en met welke middelen de school haar doelen probeert te bereiken. De MR adviseert en controleert bij zaken die van belang zijn voor leerlingen, leerkrachten en ouders. De MR houdt zich bijvoorbeeld bezig met het schoolplan, de schoolgids, ouderparticipatie bij het onderwijs, schooltijden, de klachtenregeling, de vakantieregeling, tussenschoolse opvang, de ouderbijdrage en de veiligheid op en rondom de school. Maar ook met zaken die primair van belang zijn voor de leerkrachten, zoals het beoordelingssysteem, het taakbeleid en het nascholingsbeleid.

 

De MR heeft bij deze onderwerpen instemmings- of adviesrecht. Instemmingsrecht betekent dat de MR akkoord moet gaan met een voorgesteld plan of wijziging, anders mag de school dit niet doorvoeren. Dit is het geval bij zaken die direct betrekking hebben op de onderwijskundige doelstellingen van het onderwijs, zoals het schoolplan, de ouderparticipatie in het onderwijs of de klachtenregeling. Adviesrecht betekent dat de MR advies moet kunnen geven over een voorgenomen besluit. Dit advies telt zwaar, maar het bestuur van de school mag dit advies naast zich neerleggen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de begroting, nieuwbouw van de school en de vakantieregeling.

 

Wat kan de MR voor u doen?
De MR van onze school bestaat uit acht leden: vier medewerkers en vier ouders. De ouders in de MR vertegenwoordigen alle ouders van de school. Via deze ouders kunt u dus invloed uitoefenen op het beleid. Heeft u ideeën over bovengenoemde thema’s dan kunt u de ouders in de MR rechtstreeks aanspreken of u kunt een bericht sturen via onderstaand contactformulier. Opbouwende kritiek of goede ideeën zijn altijd welkom. De leden van de MR kunnen uw punten namens u inbrengen in de MR-vergadering.

 

Wilt u weten hoe het eraan toe gaat in de MR? U bent van harte welkom tijdens het openbare gedeelte van de MR vergadering. U kunt zich aanmelden via onderstaand contactformulier. De vergaderingen vinden dit schooljaar 5 keer op school plaats. De data worden gecommuniceerd via Socials Schools agenda en op de website. Daar vindt u ook de agenda met de onderwerpen die in de vergadering aan de orde komen.

 

Wet Medezeggenschap op scholen
De medezeggenschap van ouder en leerkracht is bij wet geregeld sinds 1 juni 2006. Die wet schrijft voor dat er op iedere school een medezeggenschapsraad en een medezeggenschapsreglement moeten zijn. In de wet is ook geregeld over welke onderwerpen de MR instemmings- of adviesrecht heeft. De leden van de MR worden voor een periode van telkens 3 jaar gekozen. Deze verkiezing vindt bij de ouders plaats rond mei. Alle ouders die één of meerdere kinderen op de school hebben zitten, kunnen zich verkiesbaar stellen. Alle ouders mogen via een stembiljet stemmen op de kandidaat van hun keuze.

 

Verslagen MR vergaderingen
De verslagen worden gedeeld via Socials Schools.

Komende vergaderingen

Heeft u een vraag voor de medezeggenschapsraad of wilt u zich aanmelden voor het openbare gedeelte van de komende vergadering? Neem hieronder contact met ons op.

Contact Medezegenschapsraad

Contact MR